POLİTİKAMIZESEN, tanımlı süreçlerini işleterek, müşteri gereksinimlerini; kaliteli, maliyet etkin ürün ve hizmetlere dönüştürmeyi ve müşteri memnuniyeti sağlamayı taahhüt eder. Bu amaca ulaşmak için ESEN çalışanları, aşağıdaki prensipleri benimser:

Yürürlükteki mevzuatın tüm şartlarını eksiksiz uygular,

Müşteri gereksinimlerini tam olarak karşılar,

Tasarım aşamasından, ürün ömrü sonuna kadar işletilecek tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkileri azaltmak için çalışır,

Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerine tam uyar ve sistemin etkinliğini sürekli iyileştirir,

Çalışanların ESEN’in en önemli varlığı olduğunu kabul eder,

Doğruluk, eşitlik, güven, dürüstlük, takım çalışması, dengeli kişisel yaşantı ve iş yaşantısı ile bilgi paylaşımı ESEN şirket kültürünün doğal parçasıdır,

Tüm çalışanların bu kalite politikasının hayata geçirilmesinde sorumluluğu vardır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası: Bilgi yönetim sisteminin teması insan, altyapı, yazılım, donanım, kullanıcı bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda BGYS politikamızın amacı; içeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı ESEN Sistem Entegrasyon bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak, gizlilik konusunda önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi, bütünlük konusunda bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi, erişilebilirlik konusunda yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi, sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek, Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak, bilgi güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıklıkları, BGYS ekibine rapor etmek ve BGYS ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak, iş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek, bilgi güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek; değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak, sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek, bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.

SERTİFİKA VE ÜYELİKLERİMİZESEN, hem sağlıklı bir iş işleyişi sağlamak hem de müşteri memnuniyetini her zaman yüksek tutmak adına titiz bir kalite politikası yürütmektedir. Bu doğrultuda aşağıdaki ilke ve sertifikaların gereklerini yerine getirmektedir:


ISO 9001:2015 ve AS-9100 Rev D Kalite Yönetim Sistemi Sertifikaları: Müşterilerimizin ihtiyacını tam karşılayan ürün ve hizmetleri tutarlı bir şekilde geliştirmek ve teslim etmek için ISO 9001:2015 ve AS-9100 Rev D Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikleri doğrultusunda çalışmaktayız.

CMMI-DEV v2.0 Olgunluk Seviyesi 3: Tüm ürün tasarım ve geliştirme yaşam döngüsünü kapsayan faaliyetlerimiz (sistem mühendisliği, proje yönetimi, yazılım/donanım geliştirme, entegrasyon, v.b.) Avrupa Yazılım Enstitüsü (TECNALIA) tarafından CMMI-DEV v2.0 modeli olgunluk seviyesi 3 olarak değerlendirilmiştir.

DO-178C/DO-254 Gereksinimlerine Uygunluk: Emniyet kritik yazılım ve donanımlarımızın EASA/FAA gibi havacılık otoriteleri tarafından talep edilen gereksinimleri karşıladığı anlamına gelen bu kriterlere uyumlu süreçlerimizi takip etmekteyiz.

Millî ve NATO Tesis Güvenlik Belgeleri: Çalışma ortaklarımızın verileri ve projelerinin güvenliğini sağlamak adına, tesisimizin gerekli güvenlik standartlarını karşıladığı Türkiye Cumhuriyeti ve NATO tarafından belgelenmiştir.

Sürekli İyileştirme İlkesi: Verimliliğin arttırılması, güncel teknolojik gelişmelerin pratik uygulamada faydaya dönüştürülmesi ve performansın arttırılmasına yönelik eğitimler ve özdeğerlendirme süreçleri ile sürekli iyileştirme ilkesi doğrultusunda hareket etmekteyiz.


ESEN aşağıdaki kuruluşlara üyedir:

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD)

Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK)

Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA)

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK)

The American-Turkish Council (ATC)

Menu